Jacek Jakubowski – Współpraca oparta na empatii

Jacek Jakubowski

Od ponad 30 lat trener, super­wizor treningu psychologicz­nego rekomen­dowany przez Pol­skie Towarzystwo Psychologiczne. Trzy kaden­cje wiceprezes Pol­skiego Towa­rzy­stwa Psychologicz­nego, przez jedną kaden­cję wiceprzewod­niczący Rady Pol­skiej Izby Firm Szkoleniowych, trzy kaden­cje prezes Ini­cja­tywy Firm Rodzin­nych. Członek amerykań­skiej orga­ni­za­cji: Innowatorzy Dla Dobra Ogółu ASHOKA.