Nasz Zespół – Współpraca oparta na empatii

Nasz Zespół

 

Jac Jakubowski
Prezes Fundacji

Od ponad 30 lat trener, super­wizor treningu psychologicz­nego rekomen­dowany przez Pol­skie Towarzystwo Psychologiczne. Trzy kaden­cje wiceprezes Pol­skiego Towa­rzy­stwa Psychologicz­nego, przez jedną kaden­cję wiceprzewod­niczący Rady Pol­skiej Izby Firm Szkoleniowych, trzy kaden­cje prezes Ini­cja­tywy Firm Rodzin­nych. Członek amerykań­skiej orga­ni­za­cji: Innowatorzy Dla Dobra Ogółu ASHOKA.

Dorota Szczepan-Jakubowska
Fundator Fundacji TROP

Jestem założycielką pierw­szej w Pol­sce Szkoły Trenerów Biz­nesu (16 lat) i Szkoły Coachów (8 lat na rynku) oraz Szkoły Mediacji w Orga­ni­za­cji, Szkoły Moderatorów Action Lear­ning, U!Lider. Buduję autor­skie projekty szkoleniowe i Strategie Roz­woju Spo­łecz­nego w dziedzinie wspie­ra­nia firm (od strony spo­łecz­nej) w zakresie wpro­wa­dza­nia nowo­czes­nych sys­temów zarzą­dza­nia opar­tych na delegowaniu zadań i uspraw­nianiu.

Justyna Zacharuk
Dyrektor Fundacji

Obec­nie swoją ener­gię zawodową skierowałam na przy­gotowywanie projek­tów roz­wojowych dedykowanych do przed­siębiorstw. Dbam o ich zawar­tość merytoryczną oraz ich prze­bieg organizacyjny. Wspar­ciem w pracy są dla mnie moje umie­jęt­no­ści trener­skie oraz te zwią­zane z budowaniem indy­wi­du­al­nego kon­taktu. Dbam o budo­wa­nie dialogu zarówno z Klien­tami jak i współ­pracow­nikami. Cenię decyzje pod­jęte wspól­nie, na płasz­czyź­nie kon­struk­tyw­nej roz­mowy.

Paulina Wój­cik
Koor­dynator ds. mar­ketingu i promocji, trener

Mój żywioł to kreowanie, tworzenie i inspirowanie do działania. Dlatego też w GrupieTROP koor­dynuję sprawy mar­ketin­gowe oraz dbam o aktualizację strony www. Wcześniej wspierałam prowadzenie projek­tów biz­nesowych oraz komunikację wewnętrzną i zewnętrzną z Siecią Wspar­cia Aktyw­no­ści Trener­skiej.

 dorota-trzaska

Dorota Trzaska
stażystka

Jestem Słowaczką żyjącą w Polsce. Do tej pory zdobywałam doświadczenie głównie w branży filmowej, która poza psychologiczną, jest moją drugą pasją. Do TROPu trafiłam, w zasadzie, przez przypadek, ale bardzo się cieszę, że objęłam staż właśnie tu, bo TROP wydaje się miejscem, które pozwala rozwijać skrzydła. Dobrze czuję się gdy moja praca opiera się na kreowaniu, stwarzaniu nowej jakości i związana jest z bezpośrednim, empatycznym kontaktem z ludźmi.